תקנון תחרות – יום ההמבורגר הבינלאומי

[עודכן לאחרונה: 25 לאפריל 2022]

 

בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, חברת רידיפיין מיט בע"מ ("החברה" ו/או "עורכת התחרות") מקיימת, בתקופת הפעילות (כהגדרתה מטה), תחרות, הפתוחה לקהל הרחב (הזכאי להשתתף, כמפורט בתקנון זה), במסגרתה המשתתפים יתבקשו להגיב על פוסט התחרות שבו הם יתבקשו לרשום איך הם אוהבים לאכול את הבורגר רידיפיין מיט שלהם בפוסט בעמוד האינסטגרם והפייסבוק ("התגובה" ו"נושא התחרות" בהתאמה).

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 1. הזכאים להשתתף בתחרות והסכמה לתנאי התקנון
  • התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.
  • ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ואין להשתתף בתחרות לצרכים מסחריים כלשהם.
  • ההשתתפות בתחרות אסורה על החברה ובני משפחתם מקרבה ראשונה.
  • הוספת תגובה לפוסט הפעילות, כמפורט בתקנון זה מהווה הסכמתך להשתתפות בתחרות ולתנאי תקנון זה. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את תנאי תקנון זה, בטרם העלאת התוכן וההשתפות בתחרות.
 2. תקופת התחרות
  • התחרות תערך החל מיום 25 למאי 2022 בשעה 8:00 ועד ליום 31 למאי 2022 בשעה 23:59 ("תקופת התחרות"). תגובות שיועלו שלא בתקופת התחרות לא ישתתפו בתחרות.
  • עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על שינוי ו/או הארכת ו/או קיצור תקופת התחרות.
 3. תנאי התחרות וכללי השתתפות
  • לשם השתתפות בתחרות על המשתתפים להגיב על פוסט הפעילות ולציין איך הם הכי אוהבים לאכול את הבורגר רידיפיין מיט שלהם כאשר התגובה המקורית ביותר תזכה את מפרסם הפוסט בפרס
  • אין הגבלה לעניין מספר התגובות אשר רשאי כל משתתף לכתוב במסגרת התחרות ועם זאת, במקרה של זכייה, לא יהיה זכאי כל זוכה ליותר מפרס אחד, ללא קשר לכמות הפוסטים שהועלו על ידו.
  • תגובות אשר לא יעמדו בכלל תנאי תקנון זה, לא יכללו בתחרות, ובין היתר:
   • התגובות חייבות להיות מקוריות, חדשניות וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש באלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות המשתתף.
   • במידה והמשתתף העלה ביחד עם התגובה צילומים הכוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף ו/או צילום של אדם אחר שאינו המשתתף, המשתתף מתחייב כי קיבל את הסכמתו של בעלי האלמנטים ו/או אותו אדם להיכלל בצילום לצורכי התחרות, וכן התקבלה הסכמתם לתנאי התקנון, לרבות השימוש הפומבי בצילום, פרסומו וכן שימושים אחרים על ידי החברה, כמפורט בתקנון זה וזאת, בטרם העלאת התמונה. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו בעל כשירות משפטית להסכים לתנאי תקנון זה, יהא המשתתף אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים המתוארים בתקנון זה.
   • התגובות לא יכילו אמירה גזענית, פוגענית, גסה, רמיזות או תכנים מיניים, לשון הרע ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
  • מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרות בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
 4. הפרס, בחירת הצילומים הזוכים והודעת זכייה
  • במסגרת התחרות יבחרו שלושה זוכים אשר יזכו כל אחד בשובר בסך 200 ₪ לארוחה זוגית באחת מהמסעדות שמגישות מוצרי רידיפיין מיט ומשתתפות בפעילות .
  • הזוכים יבחרו על ידי וועדת השיפוט של החברה, אשר תורכב מצוות של שופטים שהינם עובדי החברה ו/או מי מטעמה ("וועדת השיפוט"). וועדת השיפוט תבחר את הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, התאמה לערכיה של החברה ומוצריה, מקוריות, יצירתיות, השקעה וכדומה.
  • החברה ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שצילומים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו ו/או זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם הבלעדי של חברי וועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
   החלטת ועדת השיפוט הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
  • ההודעה לעניין הצילומים הזוכים תפורסם ביום 5 ליוני 2022.
  • החברה תיצור קשר עם הזוכים דרך חשבון האינסטגרם או הפייסבוק של הזוכים והם יתבקשו למסור פרטי התקשרות לצורך קבלת הפרס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, חשבון האינסטגרם /פייסבוק של הזוכה והתגובה הזוכה בעמוד החברה באינסטגרם, באתר החברה ושאר הרשתות החברתיות של החברה ו/או אמצעי מדיה אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • במקרה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יצור קשר עם החברה במשך 2 ימי עסקים ממועד פרסום הזכייה בפעילות, החברה תהא רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר.
  • במידה והזוכה לא מעוניין לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא (לרבות היעדר הגעה לקבלת הפרס במועד אשר יקבע על ידי החברה), החברה תהא רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר.
  • לשם קבלת הפרס ,הזוכה יידרש להציג תעודת מזהה. קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי החברה, לפי שיקול דעתה של החברה. כמו כן, מימוש הפרס יהיה במועד אשר יקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להודעה שתימסר לזוכה.
  • בנוסף, תנאי לקבלת הפרס הינו הסכמת הזוכה כי מימוש הפרס על ידו (ומי שיבחר להגיע עימו), יתועד ויצולם על ידי החברה בצילומי וידאו ו/או סטילס והחברה תהא רשאית לעשות בתיעוד זה כל שימוש, לרבות עריכה ופרסום בעמודי הרשתות החברתיות של החברה ו/או באתר החברה ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, ללא הגבלת זמן, על פי שיקול דעתה של החברה, וללא תמורה למשתתף.
  • הזכייה בפרס הינה זכייה אישית, על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הזכייה. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר. הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. היעדר מצגים והגבלת אחריות
  • החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך העלאת הצילומים לעמוד האינסטגרם של החברה. רק הצילומים שיועלו לעמוד האינסטגרם של החברה בהתאם להנחיות התקנון ויקלטו אצל החברה, ישתתפו בתחרות. החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לעמוד האינסטגרם ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לשימוש של צדדים שלישיים בצילומים אשר יועלו.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתף ו/או זוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות בתחרות ו/או השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  • החברה תהא רשאית שלא להעלות ו/או להסיר כל צילום, מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי החברה תהא רשאית להסיר מעמוד החברה ו/או למנוע העלאה של צילומים המעלים חשש להפרת הוראות תקנון זה, לרבות חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או פרטיות ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
 6. זכויות שימוש בצילומים וזכויות יוצרים
  • בעצם העלאת צילום ותיוג עמוד החברה, מקנה המשתתף, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בצילום שהועלה, לרבות זכויות הקניין הרוחני לחברה, ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בצילום, לרבות פרסומו ברבים, ולרבות העתקתו, הפצתו, שיווקו, עיבודו, וכדומה, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל ללא תמורה למשתתף וללא הגבלת זמן.
  • מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בצילום.
 7. תיקון ו/או שינוי תנאי הפעילות ו/או ביטול הפעילות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את התחרות, כולה ו/או חלקה ,על פי שיקול דעתה ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.
 8. כללי
  • ההשתתפות בתחרות, ובפרט העלאת הצילומים, נעשית באחריותו הבלעדית של המשתתף, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן ובכלל זה – שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הצילומים ו/או השימוש שיעשה בהם, כמפורט בתקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל. על התחרות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה ההכרעה ו/או הערכת וועדת השיפוט, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על תנאי תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או התחרות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.