תקנון השתתפות בסקר

 

[עודכן לאחרונה: 09 למאי 2022]

 

בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, חברת רידיפיין מיט בע"מ ("החברה") מקיימת סקר שביעות רצון הנועד לצרכנים אשר ביצעו רכישה של מוצרי החברה ("הסקר").

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

יובהר כי, השתתפותך בסקר תלויה ברצונך החופשי ואינך מחויב לספק כל מענה.

 1. הזכאים להשתתף בסקר והסכמה לתנאי התקנון
  • הסקר נועד רק עבור הצרכן אשר אליו נשלחה ההצעה להשתתף בסקר.
  • שליחת מענה לסקר, מהווה הסכמתך להשתתפות בסקר ולתנאי תקנון זה. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את תנאי תקנון זה, בטרם מענה והשתתפות כאמור.
 2. תקופת הסקר
  • יש להשיב על הסקר עד ליום 19 למאי 2022 בשעה 23:59 ("תקופת הסקר"). מענה לאחר תקופת הסקר לא יזכה את המשתתף בהטבה.
  • החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על שינוי ו/או הארכת ו/או קיצור תקופת הסקר.
 3. תנאי השתתפות בסקר וזכאות להטבה
  • מענה לסקר יזכה את המשתתף לקבלת שובר הנחה לביגה בורגר של רידיפיין (המבורגר Redefinemeat) המוצעת ברשת המסעדות BIGA  – רכישת ביגה בורגר של רידיפיין ב-59 ₪ במקום ב-72 ₪ ("בית העסק" ו"ההטבה" בהתאמה). ההטבה תקפה למימוש עד ליום 31 לחודש מאי 2022 בלבד ("תוקף ההטבה").
  • זכאות לקבלת ההטבה מותנית במענה ענייני על כל שאלות הסקר במלואו. באחריותו הבלעדית של המשתתף לוודא כי אכן השיב על מלוא השאלות המוצגות בסקר וכי המענה נשלח לחברה. אין החברה מחויבת לעדכן את המשתתף בדבר מענה חלקי ו/או בדבר היעדר קבלה של מענה לסקר.
  • משתתף אשר ימצא זכאי לקבלת ההטבה, יקבל מהחברה הודעת דוא"ל, לפרטי הקשר שמסר, הכוללת קוד למימוש ההטבה, אותו יש להציג בבית העסק.
  • ההטבה אינה ניתנת להסבה או להמרה לכל הטבה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינה כל סכום שהוא היה ולא תנוצל ו/או לא תנוצל בתקופת תוקף ההטבה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את ההטבה למשתתף במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבה ולהציע הטבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. היעדר מצגים והגבלת אחריות
  • החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך המענה לסקר ושליחתו. רק מענה לסקר שישעשה בהתאם להנחיות התקנון ויקלט אצל החברה, יזכה את המשתתף בהטבה.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש שעשה המשתתף בהטבה, אשר הינה בגדר הטבת הנחה בלבד ואילו כל טענה לעניין המוצרים ו/או השירותים מטעם בית העסק – יש להפנות ישירות לבית העסק, והמשתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 5. איסוף מידע אישי ושימוש החברה במענה לסקר
  • במסגרת השתתפותך בסקר, ייאסף אודותיך מידע אישי הכולל את שמך ופרטי יצירת קשר (לדוגמא דוא"ל) וכן המענה אשר סיפקת לשאלות הסקר.
  • מסירת מידע אישי על ידך לחברה אינה מחויבת על פי דין והיא נעשית מרצונך החופשי בלבד.
  • החברה תעשה שימוש במענה במסגרת הסקר, למטרות מחקר פנימי של החברה, לצורך שיפור ו/או פיתוח מוצריה ושירותיה, לצורך יצירת תוכן, כגון מאמרים ועלוני מידע, לרבות צרכים שיווקיים ופרסום מידע ביחס לשביעות הרצון ממוצריה.
  • השימוש במידע למטרות לעיל ייעשה בצורה אנונימית, סטטיסטית ואגרגטיבית. כלומר, לא יפורסם לעולם מידע המזהה אותך בצורה ישירה או עקיפה.
  • השימוש בפרטי הקשר שלך יעשה לצורך שליחת ההטבה.
  • מדיניות הפרטיות של החברה מפרטת את המקרים בהם מידע אודותייך יועבר על ידי החברה (ולדוגמא ספקי שירותים וכדומה), אמצעי האבטחה בהן נוקטת החברה, זכויותיך לעניין המידע האישי שלך ועוד.
 6. כללי
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי התקנון והסקר, על פי שיקול דעתה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הסקר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • על תנאי תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.