תקנון תחרות צילומי אינסטגרם – Valentine’s Day

[עודכן לאחרונה: 26 לינואר 2023]

בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, חברת רידיפיין מיט בע"מ ("החברה" ו/או "עורכת התחרות") מקיימת, בתקופת הפעילות (כהגדרתה מטה), תחרות צילום, הפתוחה לקהל הרחב (הזכאי להשתתף, כמפורט בתקנון זה), במסגרתה המשתתפים ישתפו פוסט בעמוד האינסטגרם או הפייסבוק של החברה, של המנה שהכינו ממוצרי החברה ואת אריזת המוצר עצמו, כמפורט מטה ("התמונה" ו/או "הצילום" ו"נושא התחרות" בהתאמה).
תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי תקנון אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
1. הזכאים להשתתף בתחרות והסכמה לתנאי התקנון
1.1. התחרות פתוחה לבגירים מעל גיל 18.
1.2. ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ואין להשתתף בתחרות לצרכים מסחריים כלשהם.
1.3. ההשתתפות בתחרות אסורה על החברה ובני משפחתם מקרבה ראשונה.
1.4. העלאת הצילומים, כמפורט בתקנון זה מהווה הסכמתך להשתתפות בתחרות ולתנאי תקנון זה. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את תנאי תקנון זה, בטרם העלאת התוכן וההשתפות בתחרות.
2. תקופת התחרות
2.1. התחרות תערך החל מיום 1 לפברואר 2023 בשעה 8:00 ועד ליום 7 לפברואר 2023 בשעה 23:59 ("תקופת התחרות"). צילומים שיועלו שלא בתקופת התחרות לא ישתתפו בתחרות.
2.2. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על שינוי ו/או הארכת ו/או קיצור תקופת התחרות.
3. תנאי התחרות וכללי השתתפות
3.1. לשם השתתפות בתחרות על המשתתפים להעלות צילום כפוסט, בו יכללו המידע והפרטים הבאים:
3.1.1. צילום המנה שהכינו ממוצרי החברה;
3.1.2. אריזה של מוצרי החברה הרלוונטיים מהם הוכנה המנה;
3.1.3. תוכן קצר המסביר על המנה (לדוגמא – שם המנה)
3.2. על הצילום להיות מקורי של המשתתף עצמו, ויש לראות בו בבירור את המנה ומוצרי החברה ולרבות – אריזות המוצרים.
3.3. לפוסט אשר מועלה יש לתייג את עמוד האינסטגרם של החברה – RedefineMeat@ או עמוד הפייסבוק של החברה Redefine Meat
3.4. כל משתתף רשאי לשתף/להעלות כמות פוסטים או צילומים ככל שירצה אך בכל מקרה לא יהא זכאי ליותר משובר מתנה אחד.
3.5. צילומים אשר לא יעמדו בכלל תנאי תקנון זה, לא יכללו בתחרות, ובין היתר:
3.5.1. הצילומים חייבים להיות מקוריים וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש באלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות המשתתף.
3.5.2. במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף ו/או צילום של אדם אחר שאינו המשתתף, המשתתף מתחייב כי קיבל את הסכמתו של בעלי האלמנטים ו/או אותו אדם להיכלל בצילום לצורכי התחרות, וכן התקבלה הסכמתם לתנאי התקנון, לרבות השימוש הפומבי בצילום, פרסומו וכן שימושים אחרים על ידי החברה, כמפורט בתקנון זה וזאת, בטרם העלאת התמונה. אין לכלול קטינים במסגרת התמונה או אדם שאינו בעל כשירות משפטית להסכים לתנאי תקנון זה במסגרת התמונה.
3.5.3. הצילומים לא יכילו צילום ו/או אמירה גזענית, פוגענית, גסה, רמיזות או תכנים מיניים, לשון הרע ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
3.5.4. לא יתקבלו צילומים שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד באופן בו שונה התוכן המקורי בצילום באופן מהותי.
3.6. מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרות בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בשובר המתנה, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
4. הפרס, בחירת הצילומים הזוכים והודעת זכייה
4.1. במסגרת התחרות יבחרו חמישה (5) זוכים.
4.2. כל זוכה יזכה בשובר מתנה בשווי של עד 500 ₪ בעבור ארוחה במסעדה (אשר תבחר על ידי הזוכה, כאמור בסעיף 4.7 מטה, מרשימת המסעדות המשתתפות, כפי שיוחלט על ידי החברה לשיקול דעתה הבלעדי, כפי שתפורסם כאן, נכון למועד הזכייה). שובר המתנה כפוף לתנאים להלן:
4.2.1. מימוש שובר המתנה יתאפשר רק במסעדה אשר נבחרה על ידי המשתתף, כאמור בסעיף 4.7. מטה, ולא תתאפשר החלפת מסעדה לאחר קבלת השובר;
4.2.2. מימוש שובר המתנה מותנה בהזמנת מנה ממוצרי החברה, כפי שיוצע על ידי המסעדה במועד המימוש;
4.2.3. שובר המתנה תקף לארוחה אחת ובמידה ולא נוצל שווי שובר המתנה במלואו, לא ניתן יהיה לנצלו במועד אחר לארוחה נוספת;
4.2.4. שובר המתנה אינו תקף במשלוחים או בארוחות עסקיות.
4.2.5. תוקף שובר המתנה – עד ליום 31 למרץ 2023. לא ניתן יהיה להאריך את התוקף האמור. באחריות הזוכה לוודא כי הינו מזמין מקום במסעדה האמורה (בפנייה ישירות למסעדה) למועד אשר הינו קודם למועד סיום תוקף השובר, על בסיס המקומות הפנויים אשר מוצעים על ידי המסעדה, לשיקול דעתה.
4.2.6. שובר המתנה הינו אישי, על שם הזוכה ולמימוש על ידי הזוכה בלבד, ולא ניתן להעבירו.
4.3. הזוכים יבחרו על ידי וועדת השיפוט של החברה, אשר תורכב מצוות של שופטים שהינם עובדי החברה ו/או מי מטעמה ("וועדת השיפוט"). וועדת השיפוט תבחר את הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, התאמה לערכיה של החברה ומוצריה, מקוריות, יצירתיות, השקעה וכדומה.
4.4. החברה ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שצילומים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו ו/או זכו, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם הבלעדי של חברי וועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
החלטת ועדת השיפוט הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
4.5. ההודעה לעניין הצילומים הזוכים תפורסם ביום 8 לפברואר 2023.
4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם המשתתפים ו/או הזוכים, חשבון האינסטגרם של המשתתפים והזוכים והצילומים אשר זכו בעמוד החברה באינסטגרם, באתר החברה וברשתות החברתיות של החברה ו/או אמצעי מדיה אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.7. החברה תיצור קשר עם הזוכים דרך חשבון האינסטגרם או הפייסבוק בו הועלתה התמונה הזוכה והם יתבקשו למסור פרטי התקשרות (דוא"ל) וכן את שם המסעדה בה יבקשו לממש את שובר המתנה, מרשימת המסעדות המשתתפות (כפי שתפורסם כאן, נכון למועד הזכייה). על הזוכים להשיב לפניית החברה עם הפרטים האמורים, לכל המאוחר עד ליום 10 לפברואר 2023.
4.8. במקרה והזוכה לא יצור קשר עם החברה עד ליום 10 לפברואר 2023 כאמור לעיל ו/או במידה והזוכה לא מעוניין לקבל את שובר המתנה מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית שלא להעניק את שובר המתנה כלל ו/או להעניק את שובר המתנה למשתתף אחר.
4.9. קבלת שובר המתנה כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי החברה, לפי שיקול דעתה של החברה.
4.10. הזכייה בשובר המתנה הינה זכייה אישית, על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הזכייה. לא תתאפשר העברת שובר המתנה מהזוכה לאדם אחר. שובר המתנה אינו ניתן להסבה או להמרה לכל שובר ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו או בחלקו בהתאם לתנאיי שובר המתנה.
4.11. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את שובר המתנה למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.
4.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את שובר המתנה ולהציע שובר מתנה חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5. היעדר מצגים והגבלת אחריות
5.1. החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך העלאת הצילומים לרשתות. רק הצילומים שיועלו בהתאם להנחיות התקנון ויקלטו אצל החברה, ישתתפו בתחרות. החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לעמוד האינסטגרם ו/או הפייסבוק ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לשימוש של צדדים שלישיים בצילומים אשר יועלו.
5.2. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתף ו/או זוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל ההשתתפות בתחרות ו/או השימוש שעשה הזוכה בשובר המתנה והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
5.3. החברה תהא רשאית שלא להעלות ו/או להסיר כל צילום, מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי החברה תהא רשאית להסיר מעמוד החברה ו/או למנוע העלאה של צילומים המעלים חשש להפרת הוראות תקנון זה, לרבות חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או פרטיות ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
6. זכויות שימוש בצילומים וזכויות יוצרים
6.1. בעצם העלאת צילום ותיוג עמוד החברה, מקנה המשתתף, בין אם זכה ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות בצילום שהועלה, לרבות זכויות הקניין הרוחני לחברה, ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בצילום, לרבות פרסומו ברבים, ולרבות העתקתו, הפצתו, שיווקו, עיבודו, וכדומה, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל ללא תמורה למשתתף וללא הגבלת זמן.
6.2. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בצילום.
7. תיקון ו/או שינוי תנאי הפעילות ו/או ביטול הפעילות
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את התחרות, כולה ו/או חלקה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בתחרות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.
7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות שוברי המתנה וכדומה.
8. כללי
8.1. ההשתתפות בתחרות, ובפרט העלאת הצילומים, נעשית באחריותו הבלעדית של המשתתף, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן ובכלל זה – שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הצילומים ו/או השימוש שיעשה בהם, כמפורט בתקנון זה.
8.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
8.3. למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל. על התחרות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה ההכרעה ו/או הערכת וועדת השיפוט, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.
8.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על תנאי תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או התחרות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.