Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

(Vorige update:  30 juni, 2021)

Deze Algemene voorwaarden (”Voorwaarden”) zijn juridisch bindend en een afdwingbare overeenkomst tussen Redefine Meat Ltd (”Redefinemeat”, ”wij”, ”onze”, of ”ons”) en gebruikers (”gebruiker(s)”, ”u” of ”uw”) die gebruikmaken van onze website of deze doorbladeren of er op andere wijze mee communiceren en die beschikbaar is op: https://www.redefinemeat.com/nl (”website”). Het is belangrijk en aanbevolen dat u de tijd neemt deze Voorwaarden te lezen.

DE VOORWAARDEN ACCEPTEREN: DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE, DEZE TE DOORBLADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

 

  1. Onze Website en de daarin aangeboden inhoud

Onze website levert uitgebreide informatie en bronnen over de werking van ons bedrijf en producten, en eventuele andere informatie gerelateerd daaraan, waaronder artikelen, blogs, recepten et cetera. Bovendien voorziet de website u van communicatiemiddelen die kunt gebruiken om contact met ons op te nemen als u bijvoorbeeld vragen hebt of als u met ons wilt werken, lid wilt worden van ons team of zich wil aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bovendien bieden we u collectief de mogelijkheid bepaalde bestanden te downloaden die informatie over ons en onze producten bevatten, door middel van onze website met afbeeldingen, tekst, logo’s, pictogrammen, links, en andere gerelateerde functies waarnaar als (”Inhoud”) wordt verwezen. 

De Inhoud kan eveneens bestaan uit informatie of links naar websites en bronnen van derden, die niet door ons worden beheerd of geen eigendom zijn van ons (”Inhoud van derden”). Door het evalueren, gebruiken of anderszins toegang verschaffen tot dergelijke Inhoud van derden, valt u onder hun servicevoorwaarden en beleid. Wij hebben geen controle over de websites van derden noch over de daarop geleverde inhoud, en wij monitoren hen niet en zijn daar ook niet toe verplicht.

MERK OP DAT DE INHOUD GEEN FINANCIËLE, MEDISCHE OF VOEDINGSADVIES IS, EN OOK NIET ALS ZODANIG BESCHOUWD MAG WORDEN. De inhoud kan financiële informatie bevatten gerelateerd aan Redefinemeat, en informatie gerelateerd aan voeding. Dergelijke inhoud is puur ter informatie en marketingdoeleinden. Hoe dan ook, deze informatie bevat geen professioneel advies, medisch of voedingsadvies of adviezen gerelateerd aan financiën of investeringen en mag ook niet als zodanig worden beschouwd of vertrouwd.

Hierbij geven we nadrukkelijk aan dat alle aansprakelijkheid met betrekking tot handelingen of omissies uitgevoerd of niet uitgevoerd op basis van hier eventueel geleverde inhoud. Merk bovendien op dat als u ervoor kiest bestanden van onze website te downloaden, wij niet aansprakelijk zullen zijn voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval (DoS), virussen of andere technologisch schadelijk materiaal waarmee uw apparaat besmet kan raken.  Al het gebruik van onze website is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico uwerzijds.

 

  1. Verklaringen en garanties

Hierbij verklaart en garandeert u: (i) dat u geschikt bent om deze Voorwaarden aan te gaan, of, indien van toepassing, u alle juiste bevoegdheden hebt om deze Voorwaarden aan te gaan; (ii) niet als een ”kind” of soortgelijke term wordt gedefinieerd in uw jurisdictie en dat u niet jonger bent dan 16 jaar; (iii) dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van onze Website en Inhoud daarvan; (iv) dat u de Website en Inhoud daarvan niet op onwettige, illegale, frauduleuze of ongepaste wijze zult gebruiken; (v) dat u niet de aan de beveiliging gerelateerde functies van de website zult omzeilen, uitschakelen of anderszins zult hinderen; (vi) u mag de Website, Inhoud, of deel daarvan niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten (tenzij specifiek toegestaan door ons), overbrengen of op andere wijze distribueren noch verwijderen, beschadigen, verdoezelen of de Website en de Inhoud daarvan wijzigen, waaronder auteursrechtvermeldingen, handelsmerken, of andere beschermde rechten; (vii) alle informatie die u download vanaf onze Website mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële behoeften; (viii) u mag de Website en Inhoud niet gebruiken voor benchmarking; (ix) U mag geen claim leggen op beschermde rechten op de Inhoud noch mededelingen met betrekking tot beschermende rechten of disclaimers die op de website en in de Inhoud worden vermeld verwijderen, verdoezelen of wijzigen; (x) u mag onze naam, logo of handelsmerken niet zonder onze schriftelijke toestemming gebruiken; en (xi) u mag de Website en Inhoud daarvan niet op een onwettige wijze, in strijd met de rechten van derden of die van ons gebruiken, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, of in strijd met deze Voorwaarden.

 

  1. Intellectueel eigendom

De Website en de Inhoud (met uitzondering van inhoud van derden) zijn eigendom van Redefinemeat, inclusief, maar niet beperkt tot handelsnamen, handelsmerken, et cetera. Er wordt geen vergunning, recht, titel of belang aan u gegeven met betrekking tot de Inhoud tenzij dit uitdrukkelijk hier wordt vermeld, en wij hebben voorbehoud op alle rechten, titels en eigendom van de Website en Inhoud. U mag op geen enkele wijze gebruik maken van de auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of ander intellectueel eigendom van Redefinemeat uitgezonderd binnen de beperkte reikwijdte zoals hier uitdrukkelijk wordt aangegeven in deze Voorwaarden.

 

  1. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

MET UITZONDERING VAN WAT HIER WORDT VERMELD, WORDEN DE WEBSITE EN INHOUD GELEVERD OP BASIS VAN ”koop op eigen bate en schade” en ”ZOALS BESCHIKBAAR” zonder garantie van welke soort dan ook. WIJ wijzen alle garanties, uitdrukkelijke of geïmpliceerde, af en LEGGEN GEEN VERKLARING AF OF GEVEN GEEN GARANTIES, VAN WELKE SOORT DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN INHOUD, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. WIJ LEGGEN GEEN VERKLARING AF OF GEVEN GEEN GARANTIES DAT DE WEBSITE EN INHOUD BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK ZIJN OF ZULLEN ZIJN OP EEN BEPAALDE LOCATIE OF EEN SPECIFIEK TIJDSTIP, DAT DE WEBSITE VEILIG, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, NOCH DAT DE INHOUD ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZULLEN WORDEN GEHOUDEN VOOR GEMAAKTE OF NIET GEMAAKTE BESLISSINGEN OF HANDELINGEN UITGEVOERD OF NIET UITGEVOERD MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSTIE OF INHOUD NOCH NEMEN WIJ  ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID voor eventuele schade van welke soort dan ook inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, gevolgschade, speciale, punitieve of incidentele schade, of schade als gevolg van zakelijke verliezen, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke informatie, of andere financiële verliezen veroorzaakt door het gebruik van de WEBSITE EN INHOUD, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

 

  1. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Redefinemeat en onze functionarissen, directeuren, medewerkers, en vertegenwoordigers te beschermen, vrij te waren van claims van derden, schade, aansprakelijkheid en uitgaven (inclusief redelijke tarieven voor advocaten) die het resultaat zijn van (i) uw gebruik van de Website en Inhoud dat niet voldoet aan deze Voorwaarden, waaronder nalatigheid en bewust handelen; (ii) misbruik of het plegen van inbreuk op de rechten van derden door middel van de Website of Inhoud; en (iii) uw overtreding van een toepasselijke wet, regel en beleid. Deze verplichting tot vrijwaring zal het beëindigen of vervallen van deze Voorwaarden overleven.

 

  1. Privacyprocedures

Uw privacyrechten zijn van groot belang voor ons; en daarom garanderen wij dat wij voldoen aan de toepasselijke privacyregels wat betreft gegevens met betrekking tot het hanteren en verwerken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers, allemaal in overeenstemming met ons Privacybeleid, hier ter referentie genoemd.

 

  1. Beëindiging

U kunt deze Voorwaarden ten alle tijden beëindigen door te stoppen met het gebruik van de Website of, wij kunnen deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang ten alle tijden beëindigen, met of zonder opgaaf van redenen. Wij kunnen ten alle tijden elk aspect van de Website of Inhoud wijzigen, modificeren of stoppen, en ook uw toegang ertoe blokkeren zonder voorafgaande mededeling aan u en enige aansprakelijkheid aan u wat dan ook in relatie hiertoe.

 

  1. Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om naar eigen goeddunken regelmatig deze Voorwaarden te wijzigen of herzien; dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden bij het weergeven van de herziene Voorwaarden. De datum van de meest recentelijke herziening zal boven worden weergegeven in ”Vorige update”. Uw verdere gebruik van de Website en Inhoud na dergelijke wijzigingen bevat uw erkenning en instemming van dergelijke wijzigingen van de Voorwaarden en uw akkoord deze na te leven. In geval van concrete veranderingen zullen wij ons best doen meldingen hiervan te plaatsen.

 

  1. Diversen

Jurisdictie – deze Voorwaarden werden gecreëerd in overeenstemming met en vallen onder de wetten van de Staat Israël. U gaat hierbij akkoord om eventuele geschillen die u hebt exclusief op te lossen met het bevoegde hof in Tel-Aviv, Israël.

Toewijzing – deze Voorwaarden en de hierin gegeven rechten zullen niet aan u worden toegewezen zonder onze vooraf geschreven instemming. Wij kunnen onze hier beschreven rechten en verplichtingen naar eigen goeddunken altijd toewijzen.

Scheidbaarheid –  indien een of meerdere van deze bepalingen van deze Voorwaarden als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan wordt de geldigheid, rechtmatigheid, en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden op generlei wijze beïnvloed of beperkt door een dergelijke vaststelling en blijven volledig van kracht, en de getroffen bepaling zal op dusdanige wijze worden geconstrueerd om afdwingbaar te zijn zover maximaal rechtens toegestaan.

Vrijstelling – zonder af te wijken van het bovenstaande, zal een vertraging of omissie van één van beide partijen in het uitoefenen van een recht onder deze Voorwaarden niet worden opgevat als een vrijstelling van een dergelijk recht. Een vrijstelling door één van beide partijen van de prestatiebepalingen van deze Voorwaarden mag niet worden opgevat als een vrijstelling van eventuele navolgende prestaties of inbreuk.

 

  1. Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze Voorwaarden via:

[email protected]